Môj košík
Slovensky English Deutsch Česky Polski Magyar Russian >:   
ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ V ŠKOLE SEBAVZDELÁVANIA

Osvojiť si  používanie najnovších vedeckých poznatkov  a emocionálnej sily pozitívne pôsobiaceho  umenia na úspešne dotváranie seba. Pestovanie výnimočných intelektuálnych schopnosti – zoznámenie sa s najnovšími postupmi a objavmi princípov, ako sa stáť sám sebe guruom, autorom a realizátorom ideálu zdravia, krásy a osobných kvalít.

Osvojenie si najnovších postupov, zoznámenie sa s objavmi a princípmi:

 • ako sa stať sám pre seba guruom- učiteľom,  autorom a realizátorom ideálu zdravia, krásy a osobných kvalít

 • úspešné zbavenie vlastných obmedzení (naučiť sa používať smrť na definitívne zbavenie sa všetkého čo nás trápi)

 • utvárania novej reality tvorenia ideálu krásy, mladosti a pránickeho  výživovania organizmu na mentálnej úrovni a jej premietanie – materializovanie na úrovni buniek

 • odstraňovanie chronických  zdravotných  problémov: alergia, astma, diabetes, migrény, chrbtica a pod., kde sa aj samotný problém stáva hodnotným a silným motívom na vytvorenie nových schopností byť zdravý a naučiť sa tvoriť si svoj ideál krásy a zdravia

 • vybranie za asistencie poradcu individuálnej kombinácie rastlinných extraktov, minerálov, vitamínov a enzýmov podľa osobnej dispozície a potreby pre podporu pestovanie zdravia, krásy, postavy, vitality, imunity, optimálnej činnosti mysle a pamäte… , správnej činnosti pravej mozgovej hemisféry a prepojenia medzi pravou a ľavou hemisférou

(Súčasťou projektu Motýlieho domu je aj výroba 100 najdôležitejších kombinácií rastlinných extraktov, enzýmov, minerálov vychádzajúca z viac než 20 ročnej tradície spolu so zozbieranými skúsenosťami  terapeutov  zameraných na aktívne pestovanie zdravia, krásy a omladzovania, vďaka čomu je možné vhodné kombinácie získať za nízke ceny.)

Používanie pránickej výživy – porozumenie princípu komplexného vyživovania tela a doplňovanie energie pre tvorivé mentálne činnosti priebežne zásobované duševnou energiou – pránou, a tiež dobrým emóciami – pocitom z plného objaveného života, dobrými pocitmi z umenia, tvorenia lásky a nového poznávania

 • vyskúšanie si tejto komplexnej výživy ako náhrady jedla na jeden a viac dní. Jednoduchý spôsob na odstraňovanie príčin zdravotných problémov, očistu tela prebudenie tvorivého vedomia za asistencie výrazného pocitu  blaženosti. Súčasťou vzdelávania je aj osobitne pripravený doplnok  pre rozvoj duševných schopností, aktiváciu činnosti pravej hemisféry, spolupráca medzi pravou a ľavou hemisférou.

 1. Prípravok HARMONY PRÁNA pri prechode na pránickú výživu, vyľadenie nálady a podpora vnímania prostredníctvom práce s pocitmi a vedomím

 2. Prípravok po prechode na pránickú výživu a skvalitnenie mentálnej činnosti a práce s vedomím

 • osvojenie si princípov používania cenných podnetov: svalovej záťaže, pocitu hladu, zníženej hladine duševnej energie na spúšťania procesu komplexného pránickeho vyživovania voľnou energiou

 • vedome používanie duševnej energie, prány, pri každodenných činnostiach, aktivovanie procesu naplňovania, nasycovania sa duševnou energiou – pránou.  Správny spôsob uskutočňovania činnosti, vytváranie živej zložky vedomia, ktorá sa v priestore tejto činnosti stará o zdokonaľovanie našich vlastností. Spájanie týchto zložiek so zložkami podrobných činností, vykonávaných kdekoľvek bez väzby s časom, a ich ponechávanie ako živý proces v samostatnom aktívnom stave tvorenia umožňujúce ich úspešnejšie vykonávanie a nasycovanie pránou.

 • skvalitnenie a skrátenie spánku

 • zlepšenie intuície činnosti mysle, pamäte na utváranie novej reality, novej funkcionality buniek a kvality zdravia a osobných kvalít.

 • osvojenie si princípov dominantného postavenia pravej mozgovej hemisféry rozvinutie kvantového  vedomia – aktívne využívanie pravej hemisféry

 • osvojenie si princípov vytvárania novej reality vedomím

 • osvojenie si princípov pôsobenia umenia a jeho výberu na pozitívne formovanie nových vlastností (k dispozícii je ako pomôcka priebežne aktualizovaný výber umeleckých diel, vybrané sekvencie z  (filmov , románov, výtvarné umenie, hudba, mantrické piesne)

 • nadobúdanie osobnej charizmy, príťažlivosti  a šarmu

 • používanie abstraktného  jazyka, stavov, pocitov nálad, kvality vytvoreného existovania, prostredníctvom umenia a vedy, ktoré je dôležité pre dotváranie osobnosti

 • prechod z obvykle dominantnej ľavej hemisféry (logické fakty) na život pri dominujúcej pravej hemisfére, čo predstavuje bohatší svet stavov, dobrých pocitov a neohraničených možností pre pestovanie osobných kvalít, intuitívne vnímanie, asertivita, porozumenie ľudom a dejom v okolí

Objavenie, dotvorenie a používanie prirodzenej hierarchie prostriedkov života – existovania, v jednote s celkom:

 • tvorivé vedomie spojené s celkom prestupujúce všetky formy v procese osobného existovania

 • elementy života,  ich preberanie a dotváranie pre rôzne druhy existovania a činnosti

 • myšlienky – výsledky aktívnej činnosti mozgu cez ktoré sa súčasne premietajú do materiálnej roviny všetky ostatné formy osobnostného existovania. Myseľ aktívna v ľavej hemisfére mozgu sa stáva vďaka používaniu novej hierarchie osobnosti usilovným služobníkom nášmu tvorivému vedomiu a elementom života (napr. Element vyživovania organizmu pránou so zameraním na utváranie ideálu krásy a mladosti. Elementy pre úspešne zvládanie profesionálnych činnosťí.) Myseľ už nevyrušuje, ale aktívne prenáša výsledky nášho tvorenia, nových kvalít  do reálneho života a jej schopnosti rastú.

 • bunky pripravené materializovať realitu vytváranú vedomím

 • objavenie zmysluplného života vďaka novým nástrojom, prostriedkom existovania

 • prebudenie prirodzenej potreby priebežného  rastu

 • používanie intuície, jej spontánnej účasti pri všetkých bežných činnostiach ( intuitívne hry pre dvojice ). Využívajú sa aj ako podpora pri výbere chýbajúcich prírodných látok v organizme, rastlinných extraktov, minerálov, vitamínov…)

 • osvojenie si princípy zaznamenávania a čítania predstavy novej reality ( novej vlastnosti, novej kvality a funkcionality tela, novej kvality existovania) cielene vytváranej na úrovni kvantového vedomia, jej zaznamenávanie na hmotu a spätné čítanie

 • využívanie vôní ako motivačného prostriedku (vône, aromatické silice), majú schopnosť motivovať prednostne aktivitu pravej hemisféry. (Vône, parfémy a silice môžete získať aj priamo v Motýľom dome pre vlastnú spotrebu, napr. na vyladenie bytu, kancelárie,… Sú rozlievané na litráž do menších nádob za nízke ceny).

 • osvojenie si schopnosti výberu pozitívne pôsobiacich umeleckých diel, ktoré podporujú tvorivé kvantové vedomie, prehlbovanie jednoty s celkom, utváranie novej kvality života

 • zoznámenie s princípom a pôsobenia vytvárania a požívania moci slov. Správne usporiadanie slov tak, aby vyjadrovali princípy fungovania kvantového vedomia a smerovali ho.

 • princípy funkcie a praktické používanie kvantového vedomia, tvorenie predstáv a ich materializovanie na vytváranie novej reality a funkcionality buniek, ich pránickeho vyživovania spojeného s ideálmi lásky, múdrosti, krásy, zdravia a mladosti  v jednote s celkom

 • pôsobenie mantier, spievanie, kombinácie slov na hudobnom pozadí. (Vyjadrujú princíp tvorivého kvantového vedomia a aktivujú ho).

 • spúšťanie procesov premien na intelektuálnej a fyzickej úrovni k prechodu zo spôsobu života v dualite do nového spôsobu života v jednote s celkom (prechod z množstva rozporov do nezvyčajne elegantných často až príjemne vzrušujúcich riešení)

 

Osobnostné vzdelávanie uplatňuje poznatky z uvedených oblastí. Ich osvojovanie si vychádza z momentálnej  potreby študenta dosiahnuť optimálny pokrok.

Dochádza pri tom k vytváraniu novej kvality vzťahov s okolím. Pri rôznych činnostiach sa okolie mení na pozitívne motivujúce zrkadlo v procese sebapestovania. Spontánne odráža naše premeny bez vytvárania, zapletenia citovej, psychickej závislosti a dezorientácie. 


SPÄŤfreedesign by AGLO solutions 2003, powered by syscom